หนังสือ ติโต (ปกแข็ง) (พิมพ์ใหม่) | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

หนังสือ ติโต (ปกแข็ง) (พิมพ์ใหม่)

Format: Book
UPC: 9786162070785
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
  • SRP (Baht) : 250.00
  • Our Price (Baht) : 250.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
  • Release Date : 12/12/2016
  • Package : Book (ปกแข็ง)
  • Credits
    • Actors : ผู้แต่ง: Phyllis Auty / แปลโดย: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    • Studio : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ , วังสวนจิตรลดา
    • Synopsis :
      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงแปล เรื่อง "ติโต" จากต้นฉบับ เรื่อง "Tito" ของ Phyllis Auty เมื่อปี พ.ศ. 2519 เพื่อให้ข้าราชบริพารได้ทราบถึงบุคคลที่น่าสนใจคนหนึ่งของโลก

      "ติโต" เป็นผู้ทำให้ประเทศยูโกสลาเวีย ซึ่งประกอบด้วยชนชาติที่แตกต่างกันทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ให้กลับมารวมกันเป็นปึกแผ่นในยามวิกฤต สามารถรักษาความสมบูรณ์ และเพิ่มพูนความเจริญของประเทศตลอดชีวิตของเขา

      เมื่อ "ติโต" สิ้นชีวิตไปตามอายุขัย เมื่ออายุได้ 88 ปี ในปี พ.ศ. 2523 ประเทศยูโกสลาเวีย ก็ค่อย ๆ สลายลงจนกระทั่งมีสภาพแตกแยกอันยากที่จะแก้ไขได้ ดังที่เห็นในทุกวันนี้

      เพื่อให้ผู้สนใจประวัติศาสตร์ทราบถึงอัจฉริยบุคคลนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดพิมพ์และจัดจำหน่าย เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

      พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
      5 ธันวาคม พุทธศักราช 2537
      (คัดลอกจากหนังสือติโต)Go to TOP