เหรียญที่ระลึก: เหรียญรัชกาลที่ 6 และ รัชกาลที่ 9 ครบ 90 ปี วชิรพยาบาล (2 มกราคม 2545) | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

เหรียญที่ระลึก: เหรียญรัชกาลที่ 6 และ รัชกาลที่ 9 ครบ 90 ปี วชิรพยาบาล (2 มกราคม 2545)

Format: Amulet
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 799.00
 • Our Price (Baht) : 799.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 00/00/0000
 • Credits
  • Synopsis :
   ด้านหน้า
   กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา วิชราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์เต็มยศทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสายสะพายและสายสร้องแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณ รุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช" โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความดังกล่าว 

   ด้านหลัง
   มีเครื่องหมายราชการของวิทยาลัยแพทย์ ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวิชรพยาบาล มีข้อความว่า "ครบ ๙๐ ปี วชิรพยาบาล ๒ มกราคม ๒๕๔๕ ประเทศไทย "Go to TOP