หนังสือ King Bhumibol (หนังสือชุดภาษาอังกฤษ มี 3 เล่ม) (ปกแข็ง พร้อมกล่อง) | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

หนังสือ King Bhumibol (หนังสือชุดภาษาอังกฤษ มี 3 เล่ม) (ปกแข็ง พร้อมกล่อง)

Format: Book
UPC: 9789749985281
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 1,290.00
 • Our Price (Baht) : 1,290.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 05/04/2017
 • Package : Book
 • Credits
  • Synopsis :
   60 ปีมาแล้ว ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อพสกนิกรชาวไทย ที่ต่างเทิดทูน และจงรักภักดีต่อพระองค์เป็นล้นพ้น จึงนำมาซึ่งหนังสือชุด King Bhumibol Adulyadej of Thailand อันประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม คือ
   - Vol. I 'From Prince to King'
   - Vol. II 'Strength of the Land'
   - Vol. III 'By the Light of Your Wisdom'

   โดยรายละเอียดของหลังสือ มีดังนี้

   - From Prince to King (Vol. 1) ทำให้ผู้อ่านทราบถึงพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร และพระอัจฉริยภาพ รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่พระองค์สนพระทัย ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ เพื่อให้ผู้อ่านซาบซึ้ง และตระหนัก ถึงความรักและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชน และแผ่นดินไทย   

   - The Strength of the Land (vol. 2) แสดงให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจอันเหนื่อยยาก ของทั้งสองพระองค์ ที่ทรงปฏิบัติเพื่อยังคุณประโยชน์นานัปการแก่ประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร และพระอัจฉริยภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งชาวไทยต่างตระหนักดีว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถต่างทรงงานหนักมากเพียงใด เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของปวงชนชาวไทย

   - By the Light of Your Wisdom (Vol. 3) เน้นแง่คิด และพระราชกรณียกิจสำคัญ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตแก่ผู้อ่านต่อไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานหนักตลอดเวลา เพื่อประชาชนภายใต้ร่มโพธิสมภาร โดยทรงยึดถือทศพิธราชธรรมเป็นที่ตั้ง ดังพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า  ''เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม''
Go to TOP